Algemene Voorwaarden www.chipadmin.nl

BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, aanbieding, offerte of andersoortige overeenkomst tussen een gebruiker van de database hondregistreren (de inschrijver) en de VBK.

 

Het inschrijven van een gezelschapsdier is geen eigendomsregister van het gezelschapsdieren.

 

De inschrijver is altijd zelf verantwoordelijk voor de inschrijving de mutaties en het actueel houden van de gegevens.

 

Wijzingen kunnen worden doorgevoerd door inloggen in een beveiligde omgevening door middel van gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Uitsluitend aan het in de account bekend zijnde mail adres worden gegevens m.b.t. de registratie verzonden.

Het omgaan met die vertrouwelijke gegevens geschiedt geheel voor rekening en risico van de inschrijver.

 

Bij mogelijke geschillen over een inschrijving, kan de desbetreffende inschrijving in quarantaine worden geplaatst. De inschrijving kan vervolgens uitsluitend gewijzigd worden door een verzoek via het in account ingevuld e-mailadres. Dan wel door een gerechtelijk oordeel.

 

Wanneer de inschrijver niet meer te achterhalen is, en dat is het geval wanneer de inschrijver niet reageert op mails dan wel op telefonische oproep wordt die inschrijver geacht de inschrijving te hebben prijsgegeven.

De VBK houdt zich het recht voor een inschrijving te weigeren of wijzigen. De inschrijver erkent dat VBK nimmer aansprakelijk is voor een onjuiste of onvolledige inschrijving.

 

Het met de inschrijving gemoeide bedrag dient voldaan te zijn voordat registratie van een dier wordt geactiveerd.

De hoogte van de registratie van een dier bedraagt eenmalig €4,40 plus kosten ideal €0.60 er zijn geen verdere kosten zoals voor mutaties of uitschrijvingen.

Prijsverhogingen worden niet doorgevoerd al voor deze in de algemene voorwaarden zijn aangepast.

 

Wij houden ons het recht voor tussentijds wijzigingen door te voeren wanneer regelgeving van overheidswege dat noodzakelijk maakt, dan wel wanneer de VBK dat zelf noodzakelijk vindt.

 

In de door VBK geëxploiteerde databank wordt het identificatienummer (chipnummer) van het huisdier gekoppeld aan de adresgegevens van de inschrijver. De verwerking van deze persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens

VBK is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door een onjuiste of onvolledige inschrijving nu deze gegevens door de inschrijver zelf zijn aangeleverd.

De aansprakelijkheid van de VBK voor (directe) schade is in elk geval te allen tijde beperkt tot het inschrijvingsbedrag. Indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Iedere inschrijver vrijwaart de VBK voor mogelijke aanspraken van derden, welke verband houden met de desbetreffende inschrijving of dan wel ander zins.

 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen VBK en een inschrijver is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie dient de zaak te worden voorgelegd voor de rechter, die volgens het Nederlandse recht bevoegd is.